خون و انقلاب

به مناسبت ایام محرم نوشتم: درک شرایط امروز منطقه بدون آگاهی از تاریخ ساده نیست، هزار و چندصد سال پیش و بعد از شهادت سیدالشهدا…

خون و دلتنگی

برای نشریه هیأت نوشتم: دلتنگی، حرف اول هر مقاله ایست برای محرم؛ و حرف آخر آن، جان های ما بیشتر از زمین های خشکیده این…