خون و انقلاب

به مناسبت ایام محرم نوشتم: درک شرایط امروز منطقه بدون آگاهی از تاریخ ساده نیست، هزار و چندصد سال پیش و بعد از شهادت سیدالشهدا…