خون و دلتنگی

برای نشریه هیأت نوشتم: دلتنگی، حرف اول هر مقاله ایست برای محرم؛ و حرف آخر آن، جان های ما بیشتر از زمین های خشکیده این…