برای رسول لله

به گردنمان بسیار حق داری ؛ نه این سیاهه و نه این چند خط بی سر و پا ؛ که تمام عمر هم از تو بنویسم باز هم حق داری ؛ گو آن که در آستانه ی بیست و دوم بهمن باشد، اصلا انقلاب اسلامی هم به تو مدیون است ، به همان چند سالی که جزیره العرب را رهبری می کردی . بشریت به تو مدیون است ، به همان روزهایی که می جنگیدی و استوار از رهایی و برادری دم می زدی ، منت پذیر شماییم برای ایمان ، برای آنکه « سر به راه » مان کردی ، و برای آنکه عزیزمان کردی ، و من سال هاست که از تو می نویسم و نمی دانم که می خوانی یا نه … ؟

همان روزها هم می دانستی حکایت هفتاد و دو ملت را ، نگران بودی برای مردمت و برای اسلام ؛ در غدیر خم خدا وعده کرد که از شر دشمنانت حفظ خواهد کرد و تو آسوده گفتی ؛ گفتی آنچه تمام رسالتت بود . برای یک عمر دوست داشتن ما اجری نخواستی جز مودت فی القربی ، دریغ که همان هم … و این روزها می بینی غربت ما را ، و ما حالا سال هاست  شبهای رمضان _ که باز است درهای آسمان _ به خدایمان شکایت می کنیم از نبودنت و از نبودن نواده ی هم اسم و هم کنیه ات ؛ و نمی دانم باز هم که می شنوی یا نه … ؟

نمی دانستند و یا نمی فهمیدند جلال و منزلتت را ؛آیه نازل شد : آی اعراب ! صدایتان را در محضر رسول لله بلند نکنید ! از پشت حجرات صدایش نکنید ! در هیچ کاری از او پیشی نگیرید … و دل گیر بودی ؛ خدا وعده ات می داد : و لسوف یعطیک ربک فترضی … خسته بودی و مدام نگاهت به آسمان : قد نری تقلب وجهک فی السماء ؛ دیدیم به آسمان نگاه کردنت را … . خسته ایم این روزها ، و نگاهمان به آسمان است ؛ و نمی دانم باز هم که می بینی یا نه … ؟

3 comments

پاسخ دهید

mnb  jhgj lhoi hjoihuig666 b) <( ;) :twisted: :oops: :mrgreen: :lol: :loiii: :efh :aqqq: :LPO :? :-D :) :! 75649the4iug )( (;; (!