تکرار

کاندر این بی فخر بودن ها ؛ گناهی نیست … شب از تمام اصولی که می دانستم عبور کرد خاطرم ؛ به نظر می رسید…