غدير

اين متن را به سفارش دوستان مي گذارم تا بدانند وبلاگ از آن من است ! مسابقه است و جايزه اش هم … ! همين…